SSVMS

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Statut
Štampa
Statut Strukovnog Sindikata vazduhoplovnih mehaničara Srbije - SSVMS

 1. Osnovne odredbe
 2. Zadaci, ciljevi i svrha sindikata
  2.a Kolektivno pregovaranje
 3. Način organizovanja, učlanjenje , prestanak članstva, isključenje i istupanje iz sindikata
 4. Organi sindikata
 5. Izbori
 6. Finansiranje sindikata
 7. Završne odredbe


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Sindikat nosi naziv Strukovni Sindikat Vazduhoplovnih Mehaničara Srbije.

Član 2

Sedište Sindikata je u Beogradu, Uzun Mirkova 4.

Član 3

Strukovni Sindikat vazduhoplovnih mehaničara Srbije može doneti odluku o udruživanju sa drugim srodnim Sindikatima.
Strukovni Sindikat vazduhoplovnih mehaničara Srbije ostvaruje ulogu polazeći od svog programa i Statuta, odnosno programa i Statuta Saveza Samostalnih Sindikata Srbije.

Član 4

Ovim Statutom bliže se u skladu sa aktima iz člana 3. reguliše organizovanost, sadržaj i način rada Sindikata. top>


II. ZADACI, CILJEVI I SVRHA SINDIKATA

Član 5

(1) Osnovni zadatak Sindikata je zaštita materijalnih, socijalnih i kulturnih interesa članova, koji se prvenstveno ostvaruju kolektivnim pregovaranjem i sklapanjem kolektivnih ugovora.

(2) Sindikat je nezavistan i samostalan u odnosu prema državnim organima, ustanovama, poslodavcima, verskim zajednicama i političkim strankama.
(3) Sindikat garantuje ravnopravnost svojim članovima bez obzira na njihovu rasnu, polnu, nacionalnu, versku, stranačku ili drugu pripadnost.

Član 5a

(1) Sindikat podržava demokratsko uređenje države Srbije, te se zalaže za osiguranje i izgradnju socijalno pravne države i za daljnju demokratizaciju u državi i društvu.
(2) Sindikat ostvaruje i brani demokratski poredak i demokratska prava.
(3) Pravo i obaveza svakog člana je da svim zakonskim sredstvima, uključujući i štrajk, solidarno brani prava, nezavisnost i opstanak Sindikata.

Član 5b

Zadaci i ciljevi utvrdjeni ovim Statutom ostvaruju se:

 • kolektivnim pregovaranjem i sklapanjem kolektivnih ugovora;
 • objedinjenjem svih zaposlenih u preduzećima koja po delatnosti ili organizaciji spadaju u održavanje vazduhoplova;
 • saradnjom sa svim Sindikatima u zemlji i inostranstvu, kao i udruživanjem sa Sindikatima ili udruženjima istih ili srodnih interesa i ciljeva;
 • namenskim trošenjem sredstava Sindikata;
 • postizanjem i osiguranjem prava učestvovanja zaposlenih u odlučivanju u preduzeću, u skladu sa Zakonom o radu, odredbama potpisanog Kolektivnog ugovora, kao i u privredi u celini (Opšti kolektivni ugovor), učestvovanjem u formiranim komisijama ili savetima i drugim organima preduzeća, kao i podnošenjem predloga državnim organima, poslodavcima i drugim institucijama u kojima se odlučuje o pravima zaposlenih;
 • poboljšanjem i jedinstvenim uredenjem radnog, socijalnog i penzionog prava;
 • osiguranjem pravnih preduslova za slobodu sindikalnog delovanja, naročito u slucaju samovoljnog prekida rada od strane poslodavca ili nepoštovanja međunarodno potpisanih konvencija;
 • poboljšanjem preventivnog delovanja i unapređivanjem zdravstvene zaštite zaposlenih;
 • poboljšanjem mera sigurnosti na radu u cilju bolje zaštite zaposlenih;
 • sindikalnim obrazovanjem poverenika i članova Sindikata;
 • pružanjem pravnih saveta iz oblasti radnog, socijalnog, penzionog, stambenog, zdravstvenog, upravnog i finansijskog zakonodavstva;
 • zaštitom članova za vreme rada, štrajka i u slučaju progona zbog sindikalnog delovanja.
 • ostvarivanjem ostalih interesa izraženih voljom Članova SSVMS-a  top>

 

IIa. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Član 5c

(1) Kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, sprovodi se na način propisan Zakonom i odredbama ovog Statuta.
(2) Ovim Statutom uređuju se pitanja:

 • imenovanja osoba ovlašćenih za kolektivno pregovaranje
 • načina legitimisanja osoba ovlašćenih za kolektivno pregovaranje
 • ovlašćenja, prava i dužnosti članova pregovaračkog tima
 • sva druga pitanja, važna za vodjenje i tok kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora

Član 5d

(1) Članove pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora imenuje Izvršni Odbor Sindikata.
(2) U pregovarački tim imenuju se osobe koje to žele, a za koje se opravdano može smatrati da će svojim stručnim i moralnim kvalitetima na najbolji način zastupati interese članstva i Sindikata.
(3) Član pregovaračkog tima može biti i stručno lice van SSVMS.

Član 5e

(1) Predsednik Sindikata je, po položaju, član pregovaračkog tima i zadužen je za koordinaciju njegovog rada.
(2) Predsednik Sindikata svoje ovlašćenje iz prethodnog stava može prenositi na treće osobe (članove pregovaračkog tima).
(3) Pri imenovanju ostalih članova pregovaračkog tima, uz uslove navedene prethodnim članom, Izvršni odbor će voditi računa o nivou za koje se sklapa kolektivni ugovor (pojedinačni ili posebni kolektivni ugovor – granski).
(4) Članovima pregovaračkog tima, odnosno pregovaračkom timu u celini, izdaje se punomoćje u pisanom obliku.

Član 5f

(1) Ovlašćenja i dužnosti pregovaračkog tima su:

 • izrada prednacrta, nacrta i predloga teksta kolektivnog ugovora ili izmena kolektivnog ugovora
 • vođenje pregovora s poslodavcem ili drugim organom
 • donošenje svih odluka za vreme kolektivnih pregovora koje prethodno nisu utvrđene odlukom Izvršnog odbora, a za koje pregovarački tim smatra da ih može doneti.
 • prikupljanje svih relevantnih činjenica koje se odnose na materiju i predmet kolektivnog pregovaranja
 • izvještavanje Izvršnog odbora o toku i rezultatima pregovora.

Član 5g

(1) U slučaju bilo kakve nesigurnosti, Pregovarački tim dužan je da od Izvršnog Odbora Sindikata traži dodatno mišljenje ili dopuštenje.
(2) Izvršni odbor, u slučaju nesigurnosti, može sprovesti postupak izjašnjavanja članstva o kolektivnom ugovoru ili njegovim spornim delovima ili odredbama.
(3) Ukoliko se izjašnjavanje sprovede ličnim izjašnjavanjem članstva, odluka članstva je obavezujuća za Sindikat i članove pregovaračkog tima.

Član 5h

(1) Pregovarački tim, je ovlašćen da sklopi kolektivni ugovor, samo u okviru mandata dobijenog od strane Izvršnog odbora.

(2) Kolektivni ugovor u ime Sindikata potpisuje predsednik Sindikata.
(3) Ovlašćenje iz prethodnog stava predsednik ne može preneti na treće osobe. top>

 

III NAČIN ORGANIZOVANJA, UČLANJENJE , PRESTANAK ČLANSTVA , ISKLJUČENJE I ISTUPANJE IZ SINDIKATA

Član 6
Sindikat je organizovan na funkcionalnom principu. Na podrucju Države Srbije delovanje Sindikata može da se sprovede preko više sindikalnih grupa.
Za Članove Sindikata na privremenom radu u inostranstvu, delovanje Sindikata se sprovodi preko sindikalnih grupa čiji rad koordinira sindikalni poverenik.

Član 6a
Svaka Sindikalna grupa predstavlja zaokruženu celinu.
O razgraničenju između Sindikalnih grupa odluku donosi Izvršni odbor Sindikata, vodeci računa o interesima Sindikata i članstva u dotičnoj grupi.

Član 6b
Sindikalna grupa nije pravno lice i predstavlja samo unutrašnji oblik organizovanja Sindikata.

Član 6c
Sindikalna grupa je osnovni oblik sindikalnog organizovanja, a može se organizovati na teritorijalnom ili funkcionalnom principu u zavisnosti od interesa i potreba Članova Sindikata.

Član 6d
Svaka sindikalna grupa bira svoga delegata i njegovog zamenika.

Član 7
Član sidnikata može biti svaki vazduhoplovni mehaničar zaposlen u svim preduzećima koja su nastala u postupku restrukturiranja JAT Airways-a. Funkcionalna organizacija SSVMS je predstavljena u članu 16. ovog Statuta. Prijem se vrši predajom svojeručno potpisane pristupnice a odluka o prijemu se donosi na prvoj narednoj sednici Izvršnog odbora.
Izvršni odbor Sindikata neće prihvatiti pristupnicu novog člana ukoliko je on delovao protiv interesa i ciljeva Sindikata utvrdjenih ovim Statutom. Predajom svojeručno potpisane pristupnice član prihvata ovaj Statut i program Sindikata i
obavezuje se na poštovanje odluka organa Sindikata.“

Član 8
Članstvo prestaje:
 • isključenjem,
 • istupanjem,
 • prelaskom u drugi Sindikat,
 • smrću,
 • penzionisanjem.
  Prestankom članstva prestaju sva prava i zahtevi u odnosu na Sindikat i imovinu Sindikata. Članarina se uplaćuje do prestanka članstva. Povraćaj sredstava članarine ili dela članarine ni u kom slučaju se ne može izvršiti.

Član 9

Član Sindikata se isključuje zbog neplaćanja članarine i teže povrede ovog Statuta kojom se nanosi šteta Sindikatu.
Štetu interesima Sindikata naročito nanosi onaj ko ne poštuje odluke i zaključke organa Sindikata, ko izvrši proneveru ili kradju sindikalne imovine, ili falsifikuje finansijska dokumenta.

Član 10
Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor.

Odluka Izvršnog odbora je konačna.
Ako se prethodna odluka o isključenju poništi, onda je isključeni član nakon uplate svoje
članarine ponovo punopravni član Sindikata.

Član 11.

Prestanak članstva istupanjem ili prelaskom u drugi Sindikat se ostvaruje kada član potpiše
istupnicu iz Sindikata na isti način na koji je potpisao i pristupnicu i kada je zavede u
sekretarijatu SSVMS. top>

 

IV ORGANI SINDIKATA

Član 12

Funkcije i zadatke Sindikat ostvaruje preko svojih organa.
Organi Sindikata su Skuptšina, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.
Najviši organ upravljanja je Izvršni odbor Sindikata.
Izvršni odbor, Nadzorni odbor, predsednik za svoj rad odgovorni su članstvu Sindikata.

Član 13

Sindikat je samostalan i ostvaruje ulogu kroz ravnopravne i partnerske odnose sa poslovodnim i drugim organima koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja i borbe: javnog iznošenja mišljenja, saradnje i pregovaranja, osporavanja, kritika i traženja ostavki, pokretanja sudskih sporova i organizovanja protestnih skupova i štrajka.

Član 14

Sindikat po potrebi održava Skupštinu. Skupština Sindikata održava se kao jedinstveni sastanak svih članova.
Skupštinu saziva predsednik Sindikata.
Skupština se mora sazvati na zahtev vecine clanova Izvršnog odbora ili 1/3 članova. Zahtev za sazivanje Skupštine podnosi se predsedniku u pisanoj formi. Skupština se zakazuje u roku od 30 dana od podnošenja zahteva.

Član 15

Skupština punovažno donosi odluke ako se za njih izjasni više od polovine članova Sindikata.

Član 16

Izvršni odbor Sindikata broji 16 članova.
Članove Izvršnog odbora i njihove zamenike daju funkcionalne celine po delegatskom principu
i to:

 • Linijsko održavanje (LO) (5 smena) – 5 članova
 • Bazno održavanje (BO)/Laka avijacija – 2 člana,
 • IRE LO/BO -1član
 • Radionice komponenti – 2 člana,
 • Motorska radionica – 1 član,
 • Struktura – 1 član,
 • Enterijer – 1 član,
 • Operativno-tehnička kontrola – 1 član,

Predsednik Sindikata i predsednik UVMJ su po funkciji članovi Izvršnog odbora.
Broj predstavika u I.O. je podložan promenama ukoliko se za to ukaže potreba a o tome odlučuje I.O. SSVMS-a

Član 17

Izvršni odbor može formirati radna tela kao stalne i povremene oblike rada.
Izbor i delokrug rada radnih tela uredjuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora.
izvršni odbor usvaja akta neophodna za rad i ostvarivanje svoje uloge.
Izvršni odbor zauzima stavove i donosi odluke o pitanjima iz rada Sindikata, prati i obezbedjuje njihovu realizaciju, upućuje predloge poslovodnim organima i organima Sindikata i angažuje se u akcijama koje se jedinstveno vode u Sindikatu. Izvršni odbor može imenovati i poverenike za osnovne oblasti delovanja.

Član 18

Sednice Izvršnog odbora održavaju se po pravilu jedanput mesečno, a po potrebi i češće.
Sednica Izvršnog odbora mora se sazvati ako to zahteva predsednik, većina članova Izvršnog odbora, većina članova Nadzornog odbora, 1/3 članstva Sindikata ili interesna grupa. U tom slučaju sednica se zakazuje u roku od 15 dana.
Izvršni odbor punovažno donosi odluke ukoliko se za njih izjasni više od polovine članova Izvršnog odbora.

Član 19

Predsednik Sindikata predstavlja i zastupa zaposlene u pregovorima sa poslovodstvom i drugim organima, angažuje se na ostvarivanju prava zaposlenih iz kolektivnog ugovora, obraća se za pravnu pomoć u slučaju kršenja tih prava, posebno iz radnog odnosa, zarada i naknada, uslova rada i zaštite na radu, pokreće inicijativu i daje predloge organima za zaštitu prava i interesa zaposlenih i angažuje se na sprovodjenju aktivnosti koje se vode, informiše
zaposlene o pregovorima sa poslovodnim organima, kao i pregovorima organa Sindikata sa državnim organima, upoznaje članstvo sa sadržajem kolektivnog ugovora, donetim zakonima i drugim aktima koji odredjuju njihov materijalni i socijalni položaj, i učestvuje u radu organa upravljanja preduzeća kada se odlučuje o pitanjima iz rada i ostvarivanja zaštite prava članova.

Član 20

Predsednik Sindikata za vreme trajanja mandata ostvaruje uslove u skladu sa Opštim, Posebnim i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, organizuje aktivnosti i neposredno se angažuje na pripremi sednica Izvršnog odbora i sprovodjenju stavova i odluka koje Izvršni odbor donosi, koordinira rad članova Izvršnog odbora i poverenika, i obavljaja druge poslove koje im poveri Izvršni odbor. Za vreme odsustva predsednika Sindikata menja ga potpredsednik Sindikata kojeg bira predesednik Sindikata iz redova članova Izvršnog odbora, a uz saglasnost Izvršnog odbora. Potpredsednik Sindikata se bira na isti period za koji je izabran predsednik Sindikata. Potpredsednik se smenjuje na inicijativu Predsednika Sindikata.

Član 21

Poverenik u Izvršnom odboru zadužuje se za ostvarivanje zadataka iz nadležnosti Izvršnog odbora u odredjenoj oblasti delovanja Sindikata.
Poverenik prati stanje i probleme u ostvarivanju i zaštiti prava članova i predlaže izvršnom odboru zauzimanje stavova i odluka i pokretanje akcija u odredjenoj oblasti delovanja i neposredno se angažuje na njihovoj realizaciji.

Član 22

Nadzorni odbor Sindikata broji tri člana, koji izmedju sebe biraju svog predsednika.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem i rukovodjenjem imovinom Sindikata.
Nadzorni odbor analizira uskladjenost trošenja sredstava sa programskom aktivnošću Sindikata, ostvaruje uvid u raspodelu i korišćenje sredstava, ocenjuje valjanost donetih odluka i opravdanost trošenja sredstava, stara se o pravilnom izvršenju plana prihoda i rashoda, predlaže mere za sprovodjenje politike finansiranja i racionalnu upotrebu sredstava Sindikata.

Član 23

Nadzorni odbor vrši pregled materijalno-finansijskog poslovanja po potrebi, na zahtev 1/3 članova Sindikata ili Izvršnog odbora. Nadzorni odbor dužan je da najmanje jednom godišnje upozna Izvršni odbor sa rezultatom
pregleda finansijskog i materijalnog poslovanja i svojim primedbama. top>

 

V IZBORI

Član 24

Najmanje jednom u četiri godine održava se izborni sastanak Sindikata.
Sindikat na izbornom sastanku razmatra i usvaja izveštaj o radu, izveštaj o materijalnofinansijskom
poslovanju, Program narednih zadataka i Plan prihoda i rashoda, bira
predsednika, članove organa Sindikata.
Svi članovi organa i nosioci funkcija biraju se izmedju više kandidata i tajnim glasanjem.

Član 25

Evidentiranje i utvrdjivanje predloga kandidata za predsednika Sindikata, Nadzornog odbora,
vrši se javno na sastanku Sindikata.

Član 26

Za predsednika Sindikata i članove Nadzornog odbora izabran je onaj kandidat koji dobije više
od polovine glasova od ukupnog broja izašlih na izbore pod uslovom da je na izbore izašlo više
od polovine ukupnog broja članova Sindikata.
Izbori se ponavljaju ukoliko nije ispunjen bilo koji od uslova iz prethodnog stava, ovog člana.
Za predsednika i članove organa Sindikata u drugom krugu izabran je onaj kandidat koji
dobije najveći broj glasova, bez obzira na broj članova koji su izašli na izbore.
Za drugi krug glasanja utvrdjuju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveći broj
glasova.
Kada dva kandidata dobiju isti broj glasova, taj deo izbora se ponavlja dok neko od kandidata
ne dobije većinu glasova

Član 27

Mandat predsednika, članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora traje četiri godine i članovisvih organa Sindikata mogu ponovo biti birani, najviše dva mandata.

Član 28

Izvršni odbor može da donese odluku da se izborni sastanak održi uz učešće predstavnika
članova Sindikata ukoliko proceni da je jedinstveni izborni sastanak svih članova teško održati
u kom slučaju svojom odlukom odredjuje broj i način izbora predstavnika za izborni sastanak.

Član 29

Članstvo u organima Sindikata prestaje zbog:
prestanka članstva u Sindikatu,
neopravdanog odsustvovanja sa sednica najmanje 3 puta uzastopno,
davanja ostavke,
opoziva,
isteka mandata organa.

Član 30

Opoziv članova organa i nosilaca funkcija u Sindikatu vrši se u slučajevima:
nepoštovanja Programa i Statuta,
nesprovodjenja odluka organa,
kada svojim delovanjem nanosi štetu Sindikatu. top>

 

VI FINANSIRANJE SINDIKATA

Član 31

Osnovni izvor prihoda za finansiranje aktivnosti Sindikata je članarina.
Visina članarine je 2% zarade člana.
Plaćanje članarine je obaveza člana Sindikata.
Na osnovu finansijskog plana i završnog računa prihodima Sindikata raspolaže Izvršni odbor u
skladu sa Statutom i propisima države.
Za potpisivanje finansijskih dokumenata ovlašćen je predsednik Sindikata i lica koja može
ovlastiti uz saglasnost Izvršnog odbora.

Član 32

Sindikat radi pribavljanja dodatnih sredstava za finansiranje rada i aktivnosti, može se baviti
preduzetničkom (osnivati i otkupljivati delove preduzeća i drugih pravnih lica) i marketinškom
aktivnošću.
Sindikat može ostvariti prihod i od kamata, dotacija, poklona, priloga, legata i drugih izvora.

Član 33

Sindikat može da formira Fond solidarnosti a može imati i druge fondove.
Po obezbedjenju sredstava za finansiranje osnovnih aktivnosti na ostvarivanju uloge Sindikata,
višak sredstava od članarine i drugih izvora prihoda usmerava se za potrebe fonda
solidarnosti.
Sindikat odlukom o formiranju Fonda solidarnosti, reguliše način njegovog korišćenja i
upravljanja sredstava.
Sindikat vrši naplatu, raspodelu, korišćenje i upravljanje sredstvima u skladu sa odlukama
svojih organa.

Član 34a

Sindikat će nadoknaditi opravdane troškove članovima Izvršnog odbora proisteklim tokom
rada u Izvršnom odboru i izvršenju postavljenih zadataka. Uz pismeni zahtev za nadoknadu i
opravdanost istih, potrebno je priložiti račune.

Član 34b

Predsednik Sindikata za vreme svog mandata ima pravo na novčanu nadoknadu u mesečnom
iznosu koji odredi Izvršni odbor, u protivnom potrebno je da se u pisanoj formi izjasni da se
odriče prava na istu. top>

 

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Sindikat ima svojstvo pravnog lica.
Sindikat ima svoj pečat i žiro račun.
Pečat Sindikata je okruglog oblika i sadrži:
Strukovni Sindikat vazduhoplovnih mehaničara Srbije Beograd
Na sredini pečata je amblem Sindikata.

Član 36

Odluku o raspuštanju Sindikata donose članovi Sindikata, a na predlog Izvršnog odbora,
ukoliko se za nju izjasni 2/3 članova Sindikata i tada se odlučuje i o imovini Sindikata.
Ako se Sindikat raspušta na neki drugi način ili se onemogući njegov dalji opstanak, Izvršni
odbor je dužan da obezbedi i imovinu iskoristi u smislu cilja i svrhe njegovog osnivanja.

Član 37

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno se primenjuju odredbe Statuta
Saveza Samostalnih Sindikata Srbije i Zakona o radu.

Član 38

Statut usvaja i vrši izmene i dopune Izvršni odbor Sindikata na osnovu sprovedene javne
rasprave.
Statut stupa na snagu prvog dana posle usvajanja.
Izvrsni odbor Sindikata na sednicama odrzanim dana 03.09.2004., 08.12.2006. i 21.01.2009. godine usvojio je izmene i dopune Statuta. top>

 Ponuda

Baner

Iz novina...

Iz Beograda za Čikago direktno do kraja 2015.!

Iz Beograda za Čikago direktno do kraja 2015.!

Izrada studije izvodljivosti o letu za SAD ugovorena je sa partnerim...
nedelja, 06 jul 2014 11:08
Arapi kupuju i Jat tehniku

Arapi kupuju i Jat tehniku

Pregovori između vlade Srbije i Etihada, nacionalne aviokompanije Ujedin...
nedelja, 08 decembar 2013 22:57
Sirovo meso kao plata

Sirovo meso kao plata

Hangari Jat Tehnike su centar bezbednosti aviona, kako nacionalne avioko...
nedelja, 08 decembar 2013 22:50


vvesti2

U ovoj rubrici možete pročitati vazduhoplovne vesti koje nisu direktno vezane za SSVMS i JatTehniku. Neki članci mogu biti na engleskom jeziku zato što je i izvorna informacija na engleskom jeziku. Kliknite ovde i pročitajte.


Pristupnica_banner

Trenutno Online

Imamo 7 gostiju na mreži

Blic vest!

Hogan je potvrdio da su zainteresovan za kupovinu "Jat tehnike".
- "Er Srbija" za sada ima svoju tehniku za linijsko održavanje. Gledamo i procenjujemo "Jat tehniku", videćemo da li će biti realizovano neko partnerstvo ili kupovina - kazao je Hogan.
 
20.06.2014.